CreateAttribute linia 334, TSInfoFiles.pp

public function CreateAttribute(const ANodePath: String; AReference: Boolean; const AAttrName: String): Boolean;

Metoda przeznaczona do stworzenia pustego atrybutu.

parametry
ANodePath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę węzła
AReference wartość logiczna, określająca stan referencjonowania nowego atrybutu
AAttrName łańcuch znaków zawierający nazwę atrybutu
wartość zwracana
Boolean rezultat utworzenia nowego atrybutu

Służy do utworzenia pojedynczego, pustego atrybutu, na podstawie danych podanych w parametrach. Tworzy nowy atrybut w węźle głównym lub potomnym, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze ANodePath. Nowy atrybut otrzymuje stan referencjonowania podany w parametrze AReference oraz nazwę z argumentu AAttrName.

Jeżeli parametr ANodePath zawiera pusty łańcuch, nowy atrybut zostanie utworzony w głównym węźle drzewa lub w aktualnie otwartym węźle potomnym. W przypadku gdy ścieżka węzłów z parametru ANodePath nie istnieje, zostaje ona utworzona.

Metoda nie sprawdza czy w zadanym węźle istnieje atrybut o podanej nazwie.

Metoda zwraca True, jeśli atrybut został poprawnie utworzony w drzewie. W przeciwnym razie zwraca False.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018