FCurrentNode linia 266, TSInfoFiles.pp

private FCurrentNode: TTSInfoNode;

Pole zawierające referencję do aktualnie otwartego węzła potomnego.

Jego wartość ustalana jest podczas tworzenia w pamięci instancji klasy drzewa, gdzie w metodzie InitFields przypisana zostaje mu referencja głównego drzewa, przechowywana w polu FRootNode. Wartość ta modyfikowana jest w metodzie OpenChildNode po otwarciu danego węzła potomnego, oraz przywracana po zamknięciu węzła w metodzie CloseChildNode.

Jest powiązane z polem FCurrentlyOpenNodePath, które po otwarciu danego węzła potomnego przechowuje do niego pełną ścieżkę. Wykorzystywane jest do określenia węzła, od którego rozpocznie się wyszukiwanie docelowego atrybutu lub węzła potomnego, w procesach zapisu lub odczytu danych w wielu metodach klasy drzewa.

Pole to zawsze wskazuje na konkretny węzeł w drzewie. Jeśli drzewo jest puste lub żaden węzeł potomny nie został wcześniej otwarty — pole zawiera referencję do głównego węzła drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018