FindNextAttribute linia 341, TSInfoFiles.pp

public function FindNextAttribute(var AAttrToken: TTSInfoAttributeToken): Boolean;

Metoda służąca do pobrania danych kolejnego atrybutu danego węzła.

parametry
AAttrToken obiekt typu TTSInfoAttributeToken, który zostanie uzupełniony danymi atrybutu
wartość zwracana
Boolean wartość logiczna z informacją, czy znaleziono kolejny atrybut

Służy do pobrania danych kolejnego atrybutu, znajdującego się na liście wszystkich atrybutów w węźle głównym lub potomnym, do klasy którego referencja przechowywana jest w polu FParentNode obiektu z parametru AAttrToken.

Zwraca wartość True, jeśli atrybut pod indeksem o jeden większym niż wartość pola FIndex istnieje na liście wszystkich atrybutów w węźle z pola FParentNode. W przeciwnym razie zwraca False.

Jeżeli kolejny atrybut nie istnieje w węźle, zawartość obiektu z argumentu AAttrToken nie ulega zmianie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018