InitFields linia 276, TSInfoFiles.pp

private procedure InitFields();

Metoda służąca do inicjacji wartości wszystkich pól klasy.

Metoda ta wywoływana jest w konstruktorze klasy drzewa. Pola FFileName, FTreeName, FTreeComment oraz FCurrentlyOpenNodePath otrzymują puste łańcuchy znaków. Pole FModified otrzymuje wartość False, a zbiór trybów z pola FTreeModes ustawiany jest jako pusty.

Tworzony jest także główny węzeł drzewa klasy TTSInfoNode, do obiektu którego referencja zapisywana jest w polach FRootNode oraz FCurrentNode (główny węzeł drzewa staje się węzłem aktualnie bieżącym).

copyright © furious programming 2013—2018