InternalSaveTreeToStream linia 282, TSInfoFiles.pp

private procedure InternalSaveTreeToStream(AStream: TStream; ATree: TSimpleTSInfoTree);

Metoda pozwalająca na zapis drzewa z pamięci do strumienia docelowego.

parametry
AStream referencja do obiektu strumienia typu TStream, do którego zostanie zserializowane drzewo z pamięci
ATree wskazanie na obiekt klasy serializowanego drzewa typu TSimpleTSInfoTree

Służy do zapisu drzewa z pamięci do strumienia docelowego, do którego referencja przekazana jest w parametrze AStream. Metoda serializuje drzewo z argumentu ATree, wykorzystując obiekt klasy TTSInfoBinaryOutputWriter.

Wykorzystywana jest przede wszystkim w metodzie UpdateFile do aktualizacji źródłowego lub docelowego pliku konfiguracyjnego, a także w metodach ExportTreeToFile oraz ExportTreeToStream z klasy TTSInfoTree, służących do eksportowania drzewa odpowiednio do osobnego pliku oraz strumienia docelowego.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018