LoadFromLazarusResource linia 300, TSInfoFiles.pp

public procedure LoadFromLazarusResource(const AResName: String; AResType: PChar; const AFileName: String = ''; AModes: TTreeModes = []);

Metoda umożliwiająca załadowanie drzewa z tekstowych zasobów Lazarusa.

parametry
AResName ciąg znaków z nazwą zasobu zawierającego drzewo
AResType wskaźnik na ciąg znaków z typem zasobu
AFileName ciąg znaków, zawierający pełną ścieżkę lub względną nazwę docelowego pliku dyskowego
AModes zbiór trybów typu TTreeModes, określających formę pliku docelowego oraz sposób wykorzystania drzewa

Służą do załadowania drzewa ze skryptowego zasobu Lazarusa (dołączanego do projektu pliku z rozszerzeniem .lrs), na podstawie nazwy zasobu z parametru AResName, w także typu zasobu, przekazanego w łańcuchu znaków z argumentu AResType. Umożliwiają załadowanie drzewa w formie tekstowej oraz binarnej.

Dodatkowo, metody te pozwalają na określenie formy źródłowego i docelowego drzewa, a także nazwy pliku docelowego, do którego drzewo może zostać zapisane w destruktorze klasy. Zbiór trybów typu TTreeModes z parametru AModes określa formę drzewa w zasobie. Jeśli zawiera tryb tmBinaryTree, drzewo zostanie załadowane z zasobu w formie binarnej, w przeciwnym razie w formie tekstowej. Natomiast jeśli zbiór ten zawiera tryb tmAccessWrite, drzewo zostanie zapisane do pliku o nazwie z argumentu AFileName w destruktorze klasy drzewa.

Parametry AFileName oraz AModes domyślnie są puste. Dzięki temu drzewo ładowane jest z zasobu w formie tekstowej oraz w trybie tylko do odczytu (nie jest zapisywane do pliku docelowego w destruktorze klasy).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018