LoadFromList linia 296, TSInfoFiles.pp

public procedure LoadFromList(AList: TStrings; const AFileName: String = ''; AModes: TTreeModes = []);

Metoda umożliwiająca załadowanie drzewa z listy źródłowej.

parametry
AList źródłowa lista klasy TStrings, z której zostanie załadowane drzewo
AFileName ciąg znaków, zawierający pełną ścieżkę lub względną nazwę docelowego pliku dyskowego
AModes zbiór trybów typu TTreeModes, określających formę pliku docelowego oraz sposób wykorzystania drzewa

Służy do załadowania drzewa ze źródłowej listy typu TStrings z argumentu AList. Dodatkowo istnieje możliwość określenia ścieżki lub nazwy pliku docelowego, a także docelowej formy drzewa.

Jeśli zbiór trybów typu TTreeModes z parametru AModes zawiera tryb tmAccessWrite, drzewo zostanie zapisane w destruktorze klasy do pliku o ścieżce lub nazwie pobranej z argumentu AFileName. Formę drzewa określa tryb tmBinaryTree — jeśli tryb ten istnieje w zbiorze, drzewo zostanie zapisane w destruktorze do pliku binarnego, w przeciwnym razie do tekstowego.

Parametry AFileName oraz AModes domyślnie są puste. Dzięki temu drzewo ładowane jest z listy tylko i wyłącznie do odczytu (nie jest zapisywane do pliku w destruktorze klasy drzewa).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018