LoadFromResource linia 298—299, TSInfoFiles.pp

public procedure LoadFromResource(AInstance: TFPResourceHMODULE; const AResName: String; AResType: PChar; const AFileName: String = ''; AModes: TTreeModes = []); overload;
public procedure LoadFromResource(AInstance: TFPResourceHMODULE; AResID: Integer; AResType: PChar; const AFileName: String = ''; AModes: TTreeModes = []); overload;

Metody pozwalające na załadowanie drzewa z kompilowanego zasobu.

parametry
AInstance uchwyt do zasobów pliku wykonywalnego lub biblioteki DLL
AResType wskaźnik na ciąg znaków z typem zasobu
AFileName ciąg znaków, zawierający pełną ścieżkę lub względną nazwę docelowego pliku dyskowego
AModes zbiór trybów typu TTreeModes, określających formę pliku docelowego oraz sposób wykorzystania drzewa
parametry — ładowanie na podstawie nazwy zasobu
AResName łańcuch znaków, zawierający nazwę zasobu zawierającego drzewo
parametry — ładowanie na podstawie indeksu zasobu
AResID liczba porządkowa zasobu zawierającego drzewo

Służą do załadowania drzewa z kompilowanego zasobu pliku wykonywalnego lub biblioteki DLL, do którego uchwyt przekazany jest w parametrze AInstance. Pierwsza wersja umożliwia załadowanie drzewa z zasobu na podstawie podanej w argumencie AResName nazwie, natomiast druga — na podstawie identyfikatora z argumentu AResID. Typ zasobu określa łańcuch znaków spod wskaźnika z parametru AResType.

Dodatkowo, metody te umożliwiają określenie formy źródłowego i docelowego drzewa, a także nazwy pliku docelowego, do którego drzewo może zostać zapisane w destruktorze klasy. Zbiór trybów z argumentu AModes typu TTreeModes określa formę drzewa w zasobie. Jeżeli zbiór zawiera tryb tmBinaryTree, drzewo zostanie załadowane z zasobu w formie binarnej, w przeciwnym razie w formie tekstowej. Jeżeli zbiór ten zawiera tryb tmAccessWrite, drzewo zostanie zapisane do pliku docelowego o nazwie z parametru AFileName w destruktorze klasy drzewa.

Parametry AFileName oraz AModes domyślnie są puste. Dzięki temu drzewo ładowane jest z zasobu w formie tekstowej oraz w trybie tylko do odczytu (nie jest zapisywane do pliku docelowego w destruktorze klasy).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018