LoadFromStream linia 297, TSInfoFiles.pp

public procedure LoadFromStream(AStream: TStream; const AFileName: String = ''; AModes: TTreeModes = []);

Metoda służąca do załadowania drzewa ze strumienia wejściowego.

parametry
AStream źródłowy strumień klasy TStream, z którego zostanie załadowane drzewo
AFileName ciąg znaków, zawierający pełną ścieżkę lub względną nazwę docelowego pliku dyskowego
AModes zbiór trybów typu TTreeModes, określających formę pliku docelowego oraz sposób wykorzystania drzewa

Służy do załadowania drzewa ze źródłowego strumienia klasy TStream z parametru AStream. W strumieniu może się znajdować zserializowane drzewo tekstowe lub binarne. Dodatkowo istnieje możliwość określenia ścieżki lub nazwy pliku docelowego, a także źródłowej i docelowej formy drzewa.

Jeśli zbiór trybów z parametru AModes typu TTreeModes zawiera tryb tmBinaryTree, drzewo zostanie załadowane ze strumienia w postaci binarnej, w przeciwnym razie — w formie tekstowej. Jeżeli zbiór zawiera tryb tmAccessWrite, drzewo zostanie zapisane do pliku o nazwie z parametru AFileName w destruktorze klasy drzewa. W przeciwnym razie możliwe będzie jego wykorzystanie jedynie w pamięci.

Parametry AFileName oraz AModes domyślnie są puste. Dzięki temu drzewo ładowane jest ze strumienia w formie tekstowej oraz tylko i wyłącznie do odczytu (nie jest zapisywane do pliku w destruktorze klasy drzewa).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018