OpenChildNode linia 302, TSInfoFiles.pp

public function OpenChildNode(const ANodePath: String; AReadOnly: Boolean = False; ACanCreate: Boolean = False): Boolean;

Metoda umożliwiająca otwarcie węzła potomnego lub wirtualnego, na podstawie jego ścieżki.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę węzła do otwarcia
AReadOnly wartość logiczna, określająca czy otworzyć węzeł w trybie tylko do odczytu
ACanCreate wartość logiczna, określająca czy utworzyć węzeł w razie jego nieistnienia
wartość zwracana
Boolean rezultat otwarcia zadanego węzła

Służy do otwarcia węzła potomnego, do którego ścieżka przekazana jest w parametrze ANodePath. Do wyszukania węzła w drzewie wykorzystuje metodę FindNode. Węzeł może zostać otwarty do odczytu i zapisu lub tylko do odczytu — tryb otwarcia przekazany jest w argumencie AReadOnly. Pojedynczy węzeł lub cała ścieżka węzłów może zostać utworzona w przypadku jego/jej braku, jeśli parametr ACanCreate przyjmuje wartość True.

Otwarcie danego węzła w trybie tylko do odczytu blokuje możliwość wszelkich modyfikacji elementów zawartych w drzewie.

Jeżeli zadany węzeł nie może zostać otwarty lub argument ANodePath zawiera pusty łańcuch, metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException. W przeciwnym razie otwiera zadany węzeł i zwraca wartość True.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018