ReadBuffer linia 331, TSInfoFiles.pp

public procedure ReadBuffer(const AAttrPath: String; var ABuffer; ASize: UInt32; AOffset: UInt32 = 0);

Metoda pozwalająca na odczyt danych z atrybutu do bufora.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
ABuffer dowolny bufor, do którego zostaną wczytane dane z atrybutu
ASize rozmiar wczytywanych danych
AOffset indeks bajtu, od którego rozpocznie się wczytywanie danych

Służy do uzupełnienia dowolnego bufora z parametru ABuffer. Bufor uzupełniany jest wartością atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Rozmiar wczytywanego bufora zawarty jest w argumencie ASize, natomiast parametr AOffset określa numer bajtu, od którego rozpocznie się wczytywanie.

Jeśli atrybut istnieje, bufor przekazany w parametrze ABuffer zostanie uzupełniony przez metodę ValueToBuffer.

Jeżeli rozmiar bufora jest większy niż faktyczna ilość danych w atrybucie, pozostała część bufora zostanie wypełniona zerami.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018