ReadDateTime linia 327—328, TSInfoFiles.pp

public function ReadDateTime(const AAttrPath, AMask: String; ADefault: TDateTime): TDateTime; overload;
public function ReadDateTime(const AAttrPath, AMask: String; ADefault: TDateTime; ASettings: TFormatSettings): TDateTime; overload;

Metoda pozwalająca na odczyt daty i czasu z atrybutu.

parametry wersji podstawowej
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
AMask ciąg znaków, określający typy i formaty składowych daty i czasu
ADefault domyślna data i czas, zwracana w razie niepowodzenia odczytu
dodatkowe parametry wersji rozszerzonej
ASettings rekord zawierający informacje, określające sposób formatowania łańcuchów znaków

Służą do odczytu daty i czasu z atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Format wejściowego łańcucha (oczytanego z atrybutu) określa argument AMask, który może zawierać sekwencje specjalnych znaków formatów, określających miejsca i formaty składowych daty i/lub czasu.

znak formatu daty konfiguracje oznacza
'Y' 'YY' rok w formie dwucyfrowej
'YYYY' rok w formie czterocyfrowej
'M' 'M' numer miesiąca bez zera wiodącego
'MM' numer miesiąca z zerem wiodącym
'MMM' skróconą nazwę miesiąca (macierz ASettings.ShortMonthNames)
'MMMM' pełną nazwę miesiąca (macierz ASettings.LongMonthNames)
'D' 'D' numer dnia bez zera wiodącego
'DD' numer dnia z zerem wiodącym
'DDD' skróconą nazwę dnia tygodnia (macierz ASettings.ShortDayNames)
'DDDD' pełną nazwę dnia tygodnia (macierz ASettings.LongDayNames)
znak formatu czasu konfiguracje oznacza
'H' 'H' numer godziny bez zera wiodącego
'HH' numer godziny z zerem wiodącym
'N' 'N' numer minuty bez zera wiodącego
'NN' numer minuty z zerem wiodącym
'S' 'S' numer sekundy bez zera wiodącego
'SS' numer sekundy z zerem wiodącym
'Z' 'Z' numer milisekundy bez zer wiodących
'ZZZ' numer milisekundy z zerami wiodącymi
'A' 'AM/PM' dwunastogodzinny format zegara
znak separatora oznacza
'.' znak separatora składowych daty (pole ASettings.DateSeparator)
'-'
'/'
':' znak separatora składowych czasu (pole ASettings.TimeSeparator)
znak tekstu oznacza
'''' (#39) początek lub koniec zwykłego tekstu (przepisywanego do łańcucha rezultatu)
'"' (#34)
Funkcja nie obsługuje formatów T, TT, DDDDD i DDDDDD. Aby skorzystać z domyślnych formatów daty i czasu, należy je przekazać w parametrze AMask bezpośrednio ze struktury typu TFormatSettings.
Przepisywany fragment maski należy objąć dwoma takimi samymi znakami ze zbioru DATE_TIME_PLAIN_TEXT_CHARS.

Jeśli atrybut istnieje, zwraca przekonwertowaną przez metodę ValueToDateTime wartość typu TDateTime. Jeżeli atrybut o podanej nazwie nie istnieje lub konwersja nie powiodła się, metoda zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

Dodatkowo, rozszerzona wersji metody pobiera w argumencie ASettings rekord typu TFormatSettings, który wykorzystywany jest w procesie konwersji łańcucha znaków na wartość daty i czasu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018