ReadInteger linia 321, TSInfoFiles.pp

public function ReadInteger(const AAttrPath: String; ADefault: Integer): Integer;

Metoda przeznaczona do odczytu liczby całkowitej z atrybutu.

parametry
AAttrPath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu
ADefault domyślna wartość liczbowa, zwracana w razie niepowodzenia odczytu
wartość zwracana
Integer liczba całkowita odczytana z atrybutu

Służy do odczytu liczby całkowitej z atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa podana jest w parametrze AAttrPath. Jeśli atrybut istnieje, zwraca przekonwertowaną przez metodę ValueToInteger liczbę całkowitą. Jeżeli atrybut o podanej nazwie nie istnieje lub konwersja nie powiodła się, metoda zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018