ReadString linia 326, TSInfoFiles.pp

public function ReadString(const AAttrPath, ADefault: String; AFormat: TFormatString = fsOriginal): String;

Metoda zezwalająca na odczyt łańcucha znaków z atrybutu.

parametry
AAttrPath ciąg znaków, zawierający ścieżkę lub samą nazwę atrybutu
ADefault domyślny ciąg znaków, zwracany w razie niepowodzenia odczytu
AFormat wartość wyliczeniowa typu TFormatString, określająca format odczytywanych danych
wartość zwracana
String łańcuch znaków odczytany z atrybutu

Służy do odczytu łańcucha znaków z atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w parametrze AAttrPath. Format zwracanego łańcucha określa parametr AFormat typu TFormatString, który może zawierać jedną z trzech wartości informujących o wielkości liter.

format wartość przekazana wartość po konwersji
fsOriginal 'Tree Structure Information' 'Tree Structure Information'
fsLowerCase 'tree structure information'
fsUpperCase 'TREE STRUCTURE INFORMATION'

Do konwersji łańcucha znaków na odpowiednią postać wyjściową wykorzystywana jest metoda ValueToString.

Jeśli atrybut istnieje, zwraca przekonwertowany lub oryginalny łańcuch znaków typu String, pobrany z atrybutu. W przeciwnym razie zwraca wartość domyślną, przekazaną w argumencie ADefault.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018