RenameAttributeTokens linia 345, TSInfoFiles.pp

public procedure RenameAttributeTokens(const ANodePath, ATokenName: String; AStartIndex: Integer; ADirection: TRenamingDirection);

Metoda służąca do zmiany nazw atrybutów zawartych bezpośrednio w danym węźle.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła, zawierającego atrybuty do zmiany nazwy
ATokenName ciąg znaków z maską dla nadawanych nowych identyfikatorów
AStartIndex początkowy indeks, wykorzystywany do nazewnictwa atrybutów
ADirection wartość wyliczeniowa typu TRenamingDirection, określająca kierunek zmiany wartości iteratora

Służy do zmiany nazwy wszystkim atrybutom zawartym w węźle głównym lub potomnym. Ścieżka lub względna nazwa węzła zawierającego atrybuty, przekazana jest w parametrze ANodePath. Atrybuty otrzymają nowe identyfikatory, przygotowane na podstawie łańcucha maski, podanego w argumencie ATokenName oraz indeksu iteratora z parametru AStartIndex (parametr ten zawiera indeks początkowy).

Argument ADirection typu TRenamingDirection określa kierunek zmiany wartości iteratora. Jeśli przyjmuje wartość rdAscending, indeks iteratora zwiększany jest o 1 dla każdego kolejnego atrybutu. Natomiast jeżeli zawiera wartość rdDescending, iterator jest w pętli dekrementowany, także o wartość 1 dla każdego kolejnego atrybutu.

Zarówno początkowy indeks iteratora, jak i jego kolejne wartości w procesie zmiany nazw atrybutów, mogą być ujemne.

Indeks dla kolejnego atrybutu wstawiany jest w miejsce specjalnego podciągu o wartości %d, który musi występować tylko i wyłącznie w jednym miejscu ciągu znaków maski z argumentu ATokenName. Do połączenia nazwy oraz indeksu metoda wykorzystuje funkcję Format.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException w przypadku, gdy w momencie wywołania metody zmieniającej nazwy atrybutom, uruchomiony jest tryb węzła tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018