RenameChildNodeTokens linia 346, TSInfoFiles.pp

public procedure RenameChildNodeTokens(const ANodePath, ATokenName: String; AStartIndex: Integer; ADirection: TRenamingDirection);

Metoda umożliwiająca zmianę nazw wszystkich węzłów, zawartych bezpośrednio w bieżącym węźle.

parametry
ANodePath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę węzła, zawierającego węzły do zmiany nazwy
ATokenName ciąg znaków z maską dla nadawanych nowych identyfikatorów
AStartIndex początkowy indeks, wykorzystywany do nazewnictwa węzłów potomnych
ADirection wartość wyliczeniowa typu TRenamingDirection, określająca kierunek zmiany wartości iteratora

Służy do zmiany nazwy wszystkim węzłom potomnym, zawartym w węźle głównym lub potomnym. Ścieżka lub nazwa węzła zawierającego elementy do zmiany nazwy przekazana jest w parametrze ANodePath. Węzły otrzymują nowe identyfikatory, przygotowane na podstawie łańcucha maski, podanego w argumencie ATokenName, a także indeksy iteratora z parametru AStartIndex (argument ten zawiera indeks początkowy).

Parametr ADirection typu TRenamingDirection określa kierunek zmiany wartości iteratora. Jeśli przyjmuje wartość rdAscending, indeks iteratora zwiększany jest o 1 dla każdego kolejnego węzła potomnego. Natomiast jeżeli zawiera wartość rdDescending, wartość iteratora jest dekrementowana w pętli, także o wartość 1 dla każdego kolejnego węzła potomnego.

Zarówno początkowy indeks iteratora, jak i jego kolejne wartości w procesie zmiany nazw węzłów potomnych, mogą być ujemne.

Indeks dla każdego kolejnego węzła potomnego wstawiany jest w miejsce specjalnego podciągu o wartości %d, który musi występować tylko i wyłącznie w jednym miejscu łańcucha znaków maski z parametru ATokenName. Do połączenia nazwy oraz indeksu, metoda wykorzystuje funkcję Format.

Metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException w przypadku, gdy w momencie wywołania metody zmieniającej identyfikatory węzłom potomnym, uruchomiony jest tryb węzła tylko do odczytu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018