SetTreeName linia 288, TSInfoFiles.pp

private procedure SetTreeName(const ATreeName: String);

Metoda umożliwiająca modyfikację identyfikatora drzewa.

parametry
ATreeName łańcuch znaków z nazwą drzewa

Służy do wpisania wejściowego ciągu znaków z identyfikatorem drzewa spod argumentu ATreeName do pola FTreeName. Poprawność zawartości podanego w parametrze ciągu walidowana jest za pomocą funkcji ValidIdentifier, przed wpisaniem jej do docelowego pola klasy. Jeżeli parametr ATreeName zawiera pusty łańcuch, identyfikator drzewa zostaje usunięty.

Jeżeli podany w parametrze identyfikator jest niepusty i zawiera co najmniej jeden znak niedozwolony dla identyfikatorów, metoda tworzy wyjątek klasy ETSInfoFileException z odpowiednim komunikatem.

Metoda ta jest mutatorem, wykorzystywanym przez właściwość TreeName.

copyright © furious programming 2013—2018