WriteBoolean linia 306, TSInfoFiles.pp

public procedure WriteBoolean(const AAttrPath: String; ABoolean: Boolean; AFormat: TFormatBoolean = fbLongTrueFalse);

Metoda pozwalająca na zapis wartości logicznej do atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
ABoolean wartość logiczna do wpisania do atrybutu
AFormat wartość wyliczeniowa typu TFormatBoolean, określająca format zapisywanych danych

Służy do zapisu wartości logicznej, podanej w parametrze ABoolean do atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w argumencie AAttrPath. Format łańcucha wartości określa parametr AFormat typu TFormatBoolean, który może przyjmować jedną z sześciu różnych wartości.

format wartość dla True wartość dla False
fbLongTrueFalse 'True' 'False'
fbLongYesNo 'Yes' 'No'
fbLongOnOff 'On' 'Off'
fbShortTrueFalse 'T' 'F'
fbShortYesNo 'Y' 'N'
fbNumerical '1' '0'

Do konwersji wartości logicznej na łańcuch znaków wykorzystywana jest metoda BooleanToValue.

Jeśli atrybut o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje, metoda próbuje go utworzyć, razem z nieistniejącymi węzłami stanowiącymi do niego pełną ścieżkę. Jeżeli atrybut istnieje lub został poprawnie utworzony, wpisywana jest przekonwertowana na ciąg znaków wartość. Natomiast jeśli tryb tylko do odczytu jest włączony, wywoływany jest wyjątek klasy ETSInfoFileException.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018