WriteCurrency linia 310—311, TSInfoFiles.pp

public procedure WriteCurrency(const AAttrPath: String; ACurrency: Currency; AFormat: TFormatCurrency = fcUnsignedPrice); overload;
public procedure WriteCurrency(const AAttrPath: String; ACurrency: Currency; ASettings: TFormatSettings; AFormat: TFormatCurrency = fcUnsignedPrice); overload;

Metody pozwalające na zapis wartości walutowej do atrybutu.

parametry wersji podstawowej
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
ACurrency wartość walutowa do zapisu do atrybutu
AFormat wartość wyliczeniowa typu TFormatCurrency, określająca sposób formatowania zapisywanych danych
dodatkowe parametry wersji rozszerzonej
ASettings rekord zawierający informacje, określające sposób formatowania łańcuchów znaków

Służą do zapisu do atrybutu stałoprzecinkowej liczby typu Currency, podanej w parametrze ACurrency. Ścieżka lub nazwa atrybutu przekazana jest w argumencie AAttrPath. Format łańcucha wartości określa parametr AFormat typu TFormatCurrency, który może zawierać jedną z czterech wartości informujących o notacji liczby.

format wartość po konwersji
liczby dodatniej: 4,1784 liczby 0 liczby ujemnej: -3,0350
fcUnsignedPrice '4,18 zł' '0,00 zł' '-3,04 zł'
fcSignedPrice '+4,18 zł'
fcUnsignedExchangeRate '4,1784 zł' '0,0000 zł' '-3,0350 zł'
fcSignedExchangeRate '+4,1784 zł'

Dodatkowo, rozszerzona wersja metody pobiera w argumencie ASettings rekord typu TFormatSettings, który wykorzystywany jest w procesie konwersji. Do konwersji waluty na łańcuch znaków wykorzystywana jest metoda CurrencyToValue.

W przypadku, gdy atrybut o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje — metoda próbuje go utworzyć, razem z nieistniejącymi węzłami, stanowiącymi do niego pełną ścieżkę. Jeżeli atrybut istnieje lub został poprawnie utworzony, wpisywana jest przekonwertowana na łańcuch wartość. Natomiast jeśli tryb tylko do odczytu jest włączony, wywoływany jest wyjątek klasy ETSInfoFileException.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018