WriteDateTime linia 313—314, TSInfoFiles.pp

public procedure WriteDateTime(const AAttrPath, AMask: String; ADateTime: TDateTime); overload;
public procedure WriteDateTime(const AAttrPath, AMask: String; ADateTime: TDateTime; ASettings: TFormatSettings); overload;

Metody pozwalające na zapis daty i czasu do atrybutu.

parametry wersji podstawowej
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
AMask ciąg znaków, określający typy i formaty składowych daty i czasu
ADateTime data i czas do zapisu do atrybutu
dodatkowe parametry wersji rozszerzonej
ASettings rekord zawierający informacje, określające sposób formatowania łańcuchów znaków

Służą do zapisu wartości daty i czasu typu TDateTime z parametru ADateTime do atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w argumencie AAttrPath. Format łańcucha wyjściowego określa parametr AMask, który może zawierać sekwencje specjalnych znaków formatów, określających miejsca i formaty składowych daty i czasu.

znak formatu daty konfiguracje oznacza
'Y' 'YY' rok w formie dwucyfrowej
'YYYY' rok w formie czterocyfrowej
'M' 'M' numer miesiąca bez zera wiodącego
'MM' numer miesiąca z zerem wiodącym
'MMM' skróconą nazwę miesiąca (macierz ASettings.ShortMonthNames)
'MMMM' pełną nazwę miesiąca (macierz ASettings.LongMonthNames)
'D' 'D' numer dnia bez zera wiodącego
'DD' numer dnia z zerem wiodącym
'DDD' skróconą nazwę dnia tygodnia (macierz ASettings.ShortDayNames)
'DDDD' pełną nazwę dnia tygodnia (macierz ASettings.LongDayNames)
znak formatu czasu konfiguracje oznacza
'H' 'H' numer godziny bez zera wiodącego
'HH' numer godziny z zerem wiodącym
'N' 'N' numer minuty bez zera wiodącego
'NN' numer minuty z zerem wiodącym
'S' 'S' numer sekundy bez zera wiodącego
'SS' numer sekundy z zerem wiodącym
'Z' 'Z' numer milisekundy bez zer wiodących
'ZZZ' numer milisekundy z zerami wiodącymi
'A' 'AM/PM' dwunastogodzinny format zegara
znak separatora oznacza
'.' znak separatora składowych daty (pole ASettings.DateSeparator)
'-'
'/'
':' znak separatora składowych czasu (pole ASettings.TimeSeparator)
znak tekstu oznacza
'''' (#39) początek lub koniec zwykłego tekstu (przepisywanego do łańcucha rezultatu)
'"' (#34)
Funkcja nie obsługuje formatów T, TT, DDDDD i DDDDDD. Aby skorzystać z domyślnych formatów daty i czasu, należy je przekazać w parametrze AMask bezpośrednio ze struktury typu TFormatSettings.
Przepisywany fragment maski należy objąć dwoma takimi samymi znakami ze zbioru DATE_TIME_PLAIN_TEXT_CHARS.

Dodatkowo, rozszerzona wersja metody pobiera w argumencie ASettings rekord typu TFormatSettings, który wykorzystywany jest w procesie konwersji. Do konwersji daty i czasu na łańcuch znaków wykorzystywana jest metoda DateTimeToValue.

W przypadku, gdy atrybut o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje — metoda próbuje go utworzyć, razem z nieistniejącymi węzłami (stanowiącymi do niego pełną ścieżkę). Jeżeli atrybut istnieje lub został poprawnie utworzony, wpisywana jest przekonwertowana na łańcuch wartość. Natomiast jeśli tryb tylko do odczytu jest włączony, wywoływany jest wyjątek klasy ETSInfoFileException.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018