WriteInteger linia 307, TSInfoFiles.pp

public procedure WriteInteger(const AAttrPath: String; AInteger: Integer; AFormat: TFormatInteger = fiUnsignedDecimal);

Metoda służąca do zapisu liczby całkowitej do atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
AInteger liczba całkowita do wpisania do atrybutu
AFormat wartość wyliczeniowa typu TFormatInteger, określająca format zapisywanych danych

Służy do zapisu liczby całkowitej, podanej w parametrze AInteger, do atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w argumencie AAttrPath. Format łańcucha wartości określa parametr AFormat typu TFormatInteger, który może przyjmować jedną z pięciu wartości, informujących o systemie liczbowym.

format wartość po konwersji
liczby dodatniej: 64206 liczby 0 liczby ujemnej: -2989
fiUnsignedDecimal '64206' '0' '-2989'
fiSignedDecimal '+64206'
fiHexadecimal '0xFACE' '0x00' '-0xBAD'
fiOctal '0o175316' '0o00' '-0o5655'
fiBinary '0b1111101011001110' '0b0000' '-0b101110101101'

Do konwersji liczby całkowitej na łańcuch znaków wykorzystywana jest metoda IntegerToValue.

W przypadku, gdy atrybut o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje — metoda próbuje go utworzyć, razem z nieistniejącymi węzłami stanowiącymi do niego pełną ścieżkę. Jeżeli atrybut istnieje lub został poprawnie utworzony, wpisywana jest przekonwertowana na łańcuch wartość. Natomiast jeśli tryb tylko do odczytu jest włączony, wywoływany jest wyjątek klasy ETSInfoFileException.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018