WriteList linia 316, TSInfoFiles.pp

public procedure WriteList(const AAttrPath: String; AList: TStrings);

Metoda umożliwiająca zapis listy ciągów znaków do atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
AList instancja klasy listy typu TStrings, zawierającej linie do zapisu do atrybutu

Służy do zapisu listy klasy TStrings z parametru AList do atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w argumencie AAttrPath. Do konwersji listy na jeden łańcuch znaków wykorzystywana jest metoda ListToValue.

Jeżeli lista zawiera tylko jedną pustą linię, do atrybutu wpisany zostanie znak ze stałej ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR.

W przypadku, gdy atrybut o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje — metoda próbuje go utworzyć, razem z nieistniejącymi węzłami (stanowiącymi do niego pełną ścieżkę). Jeżeli atrybut istnieje lub został poprawnie utworzony, wpisywana jest przekonwertowana na łańcuch wartość. Natomiast jeśli tryb tylko do odczytu jest włączony, wywoływany jest wyjątek klasy ETSInfoFileException.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018