WritePoint linia 315, TSInfoFiles.pp

public procedure WritePoint(const AAttrPath: String; APoint: TPoint; AFormat: TFormatPoint = fpUnsignedDecimal);

Metoda służąca do zapisu współrzędnych punktu do atrybutu.

parametry
AAttrPath łańcuch znaków, zawierający ścieżkę lub nazwę atrybutu
APoint współrzędne punktu do zapisu do atrybutu
AFormat wartość wyliczeniowa typu TFormatPoint, określająca format zapisywanych danych

Służy do zapisu współrzędnych punktu typu TPoint z parametru APoint do atrybutu, do którego ścieżka lub nazwa przekazana jest w argumencie AAttrPath. Format łańcucha wartości określa parametr AFormat typu TFormatPoint, który może przyjmować jedną z pięciu wartości, informujących o systemie liczbowym współrzędnych.

format wartość po konwersji współrzędnych
dodatnich: [72, 114] zerowych: [0, 0] ujemnych: [-72, -114]
fpUnsignedDecimal '72,114' '0,0' '-72,-114'
fpSignedDecimal '+72,+114'
fpHexadecimal '0x48,0x72' '0x00,0x00' '-0x48,-0x72'
fpOctal '0o110,0o162' '0o00,0o00' '-0o110,-0o162'
fpBinary '0b1001000,0b1110010' '0b0000,0b0000' '-0b1001000,-0b1110010'

Do konwersji koordynatów na łańcuch znaków wykorzystywana jest metoda PointToValue.

W przypadku, gdy atrybut o podanej ścieżce lub nazwie nie istnieje — metoda próbuje go utworzyć, razem z nieistniejącymi węzłami, stanowiącymi do niego pełną ścieżkę. Jeżeli atrybut istnieje lub został poprawnie utworzony, wpisywana jest przekonwertowana na łańcuch wartość. Natomiast jeśli tryb tylko do odczytu jest włączony, wywoływany jest wyjątek klasy ETSInfoFileException.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018