AddElement linia 197, TSInfoFiles.pp

public procedure AddElement(AElement: TObject);

Metoda służąca do dodania pojedynczego obiektu do listy.

parametry
AElement obiekt dodawanego do listy elementu

Służy do dodania na koniec listy nowego obiektu elementu, przekazanego w parametrze AElement. Do alokacji pamięci dla nowego węzła listy, wykorzystywana jest prywatna metoda CreateNode, zwracająca wskaźnik na rekord nowego węzła typu PListNode, do którego wpisana została referencja obiektu elementu.

Jest to metoda publiczna, wykorzystywana przez wszystkie klasy dedykowanych list, służących do przechowywania elementów drzew jednakowego typu. Używana w metodach InternalAddAttribute oraz InternalAddChildNode.

copyright © furious programming 2013—2018