CreateNode linia 189, TSInfoFiles.pp

private function CreateNode(AElement: TObject): PListNode;

Metoda alokująca pamięć dla pojedynczego węzła listy.

parametry
AElement referencja do obiektu elementu drzewa, dodawanego lub wstawianego do listy
wartość zwracana
PListNode wskaźnik na zaalokowany blok pamięci dla nowego węzła listy

Metoda ta służy do alokacji pamięci dla nowego węzła listy typu PListNode. Wskaźniki na poprzedni oraz następny węzeł listy przyjmują wartość nil, natomiast do pola Element w rekordzie nowego węzła wpisywana jest referencja z parametru AElement. Metoda zwraca wskaźnik na nowo utworzony węzeł listy, który może być wstawiony w dowolne miejsce bieżącej listy.

Wykorzystywana jest przez metodę AddElement, a także w metodzie InsertElement z klasy TTSInfoRefElementsList.

copyright © furious programming 2013—2018