Destroy linia 195, TSInfoFiles.pp

public destructor Destroy(); override;

Destruktor zwalniający instancję klasy listy z pamięci.

W nim za pomocą metody DisposeRemainingNodes usuwane są z pamięci wszystkie węzły listy, jeżeli wartość pola FCount jest większa od 0. W przypadku gdy lista jest właścicielem obiektów przechowywanych elementów (pole FOwnsElements zawiera wartość True), one także zostają zwolnione z pamięci.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018