DisposeRemainingNodes linia 186, TSInfoFiles.pp

private procedure DisposeRemainingNodes();

Metoda służąca do zwolnienia z pamięci wszystkich węzłów listy.

Umożliwia zwolnienie bloków dynamicznie przydzielanej pamięci dla węzłów listy, rozpoczynając operację czyszczenia pamięci od pierwszego węzła, na który wskazuje pole FFirstNode. Jeśli obiekty przechowywanych w liście elementów należą do listy (pole FOwnsElements zawiera wartość True), najpierw wywoływana jest metoda DisposeRemainingElements, zwalniająca obiekty elementów.

Metoda ta wykorzystywana jest w destruktorze klasy listy oraz w metodzie RemoveAllElements.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018