Element linia 204, TSInfoFiles.pp

public property Element[AIndex: Integer]: TObject read GetElementAtIndex;

Właściwość umożliwiająca pobranie obiektu elementu spod zadanego indeksu.

parametry
AIndex indeks pobieranego obiektu elementu z listy
wartość zwracana
TObject obiekt pobranego elementu drzewa

Jest to właściwość indeksowana typem Integer, służąca do pobrania referencji do instancji klasy przechowywanego w liście elementu. Do pobrania elementu z zadanego węzła, wykorzystywana jest wartość z parametru AIndex oraz metoda dostępowa GetElementAtIndex. Właściwość zwraca wskazanie na ogólny typ obiektów elementów, czyli TObject.

Właściwość ta wykorzystywana jest przez klasy dedykowanych list elementów (TTSInfoAttributesList oraz TTSInfoNodesList), a także przez dodatkową klasę listy elementów referencjonowanych, czyli klasę TTSInfoRefElementsList.

copyright © furious programming 2013—2018