FOwnsElements linia 184, TSInfoFiles.pp

private FOwnsElements: Boolean;

Pole posiadające wartość logiczną, określającą czy przechowywane obiekty elementów są własnością listy.

Wartość początkowa tego pola inicjowana jest w konstruktorze klasy listy, którą pobiera z jedynego swojego parametru. Jeżeli przyjmuje wartość True, usunięcie węzła listy będzie równoznaczne ze zwolnieniem instancji klasy elementu drzewa, przechowywanego w polu Element usuwanego węzła. Natomiast jeśli pole zawiera wartość False, obiekty przechowywanych elementów nie będą zwalniane z pamięci w trakcie usuwania węzłów listy.

Dostęp do tego pola umożliwia właściwość OwnsElements, umożliwiając jedynie bezpośredni odczyt wartości.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018