GetElementAtIndex linia 192, TSInfoFiles.pp

private function GetElementAtIndex(AIndex: Integer): TObject;

Metoda zwracająca obiekt przechowywanego elementu z węzła spod zadanego indeksu.

parametry
AIndex indeks szukanego węzła listy
wartość zwracana
TObject obiekt przechowywanego w węźle elementu drzewa

Służy do odnalezienia węzła o indeksie równym wartości przekazanej w parametrze AIndex oraz zwrócenia referencji do instancji klasy obiektu elementu, który przechowywany jest w danym węźle. Do fizycznego odszukania węzła listy, wykorzystywana jest metoda GetNodeAtIndex. Metoda zwraca wskazanie typu TObject.

Metoda da jest akcesorem, wykorzystywanym przez właściwość Element.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018