RemoveElement linia 198, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveElement(AIndex: Integer);

Metoda umożliwiająca usunięcie elementu spod zadanego indeksu.

parametry
AIndex indeks węzła (elementu) do usunięcia z listy

Służy do usunięcia pojedynczego węzła listy, o indeksie przekazanym w parametrze AIndex. Do fizycznego znalezienia węzła spod zadanego indeksu, wykorzystywana jest metoda GetNodeAtIndex. Jeśli pole FOwnsElements przechowuje wartość True, obiekt elementu z pola Element struktury węzła listy także zostaje zwolniony z pamięci.

Jest to metoda publiczna, wykorzystywana przez wszystkie klasy dedykowanych list, służących do przechowywania elementów drzew jednakowego typu. Używana jest m.in. w metodach RemoveAttribute oraz RemoveChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018