FAttributesList linia 92, TSInfoFiles.pp

private FAttributesList: TTSInfoAttributesList;

Pole zawierające listę atrybutów danego węzła.

Przechowuje referencję do utworzonej w pamięci klasy TTSInfoAttributesList, w której zawarte są instancje klas wszystkich atrybutów danego węzła. Obiekt listy tworzony jest w konstruktorze klasy węzła i początkowo nie zawiera żadnych atrybutów.

Pole to wykorzystywane jest przez prywatne i publiczne metody, które umożliwiają odczyt informacji z listy oraz modyfikację jej zawartości.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018