FReference linia 89, TSInfoFiles.pp

private FReference: Boolean;

Pole zawierające stan referencjonowania węzła.

Przechowuje wartość logiczną, określającą stan referencjonowania węzła, wykorzystywany podczas zapisu drzewa z pamięci do listy docelowej. Definicje węzłów referencjonowanych w liście są wydzielone z ciała węzła-rodzica, przez co zwiększa się czytelność źródła tekstowego.

W przypadku głównego węzła drzewa pole to przyjmuje stałą wartość False i nie ma możliwości jej zmiany.

Stan referencjonowania węzła ustalony zostaje w jednym z dwóch konstruktorów klasy. W przypadku konstruktora w wersji podstawowej, pole to otrzymuje wartość False — oznacza to, że węzeł nie będzie referencjonowany. W rozszerzonej wersji, wartość początkowa pola przekazywana jest w parametrze.

Dostęp do tego pola umożliwia właściwość Reference, dając możliwość bezpośredniego odczytu i modyfikacji.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018