GetAttributesCount linia 104, TSInfoFiles.pp

public function GetAttributesCount(): Integer;

Metoda umożliwiająca pobranie liczby atrybutów, znajdujących się na liście.

wartość zwracana
Integer liczba atrybutów zawartych w danym węźle

Służy do pobrania liczby wszystkich atrybutów, znajdujących się na liście w danym węźle. Liczba ta pobrana zostaje za pomocą właściwości Count z listy wszystkich atrybutów, do której referencja przechowywana jest w polu FAttributesList.

Wykorzystywana jest jako metoda dostępowa dla właściwości AttributesCount oraz w metodzie GetAttributesCount z klasy TTSInfoTree, do pobrania liczby atrybutów danego węzła pod zadaną ścieżką lub nazwą.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018