GetChildNodesCount linia 105, TSInfoFiles.pp

public function GetChildNodesCount(): Integer;

Metoda umożliwiająca pobranie liczby węzłów potomnych, należących do danego węzła.

wartość zwracana
Integer liczba węzłów potomnych zawartych w danym węźle

Służy do pobrania liczby wszystkich węzłów potomnych, znajdujących się na liście w danym węźle. Liczba ta pobrana zostaje za pomocą właściwości Count z listy wszystkich węzłów, do której referencja przechowywana jest w polu FChildNodesList.

Wykorzystywana jest jako metoda dostępowa dla właściwości ChildNodesCount oraz w metodzie GetChildNodesCount z klasy TTSInfoTree, do pobrania liczby węzłów potomnych danego węzła pod zadaną ścieżką lub nazwą.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018