RemoveAttribute linia 115, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAttribute(const AName: String);

Metoda pozwalająca na usunięcie z listy pojedynczego atrybutu.

parametry
AName nazwa atrybutu do usunięcia z listy

Służy do usunięcia pojedynczego atrybutu z listy, o nazwie przekazanej w parametrze AName. Do usunięcia atrybutu z listy wykorzystuje metodę RemoveAttribute z klasy listy atrybutów. Jeżeli atrybut istnieje na liście, zostaje on usunięty. W przeciwnym razie metoda kończy działanie, nie wywołując żadnego wyjątku.

Wykorzystywana jest jedynie przez metodę RemoveAttribute z klasy TTSInfoTree, służącą do usuwania pojedynczego atrybutu z listy wszystkich atrybutów danego węzła, na podstawie jego ścieżki lub nazwy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018