RemoveChildNode linia 116, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveChildNode(const AName: String);

Metoda służąca do usunięcia z listy pojedynczego węzła potomnego.

parametry
AName nazwa węzła potomnego do usunięcia z listy

Służy do usunięcia pojedynczego węzła potomnego z listy, o nazwie przekazanej w parametrze AName. Do usunięcia węzła wykorzystuje metodę RemoveChildNode z klasy listy węzłów. Jeżeli węzeł istnieje na liście, zostaje on usunięty. W przeciwnym razie metoda kończy działanie, nie wywołując żadnego wyjątku.

Wykorzystywana jest jedynie przez metodę RemoveChildNode z klasy TTSInfoTree, służącą do usuwania pojedynczego węzła z listy wszystkich węzłów potomnych danego węzła, na podstawie jego ścieżki lub nazwy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018