GetChildNode linia 233—234, TSInfoFiles.pp

public function GetChildNode(const AName: String): TTSInfoNode; overload;
public function GetChildNode(AIndex: Integer): TTSInfoNode; overload;

Metody umożliwiające pobranie referencji do węzła potomnego, na podstawie jego nazwy lub indeksu.

parametry — pobieranie na podstawie nazwy
AName ciąg znaków z identyfikatorem węzła potomnego
parametry — pobieranie na podstawie indeksu
AIndex indeks pobieranego węzła z listy
wartość zwracana
TTSInfoNode referencja do instancji klasy węzła potomnego

Metody te służą do pobrania obiektu węzła potomnego klasy TTSInfoNode z listy, na podstawie zadanego identyfikatora lub indeksu. Pierwsza wersja metody pobiera w parametrze AName łańcuch znaków z nazwą węzła i na jej podstawie przeszukuje listę. Natomiast druga wersja pobiera w argumencie AIndex indeks węzła na liście.

Jeśli węzeł potomny o zadanej nazwie nie istnieje na liście, metoda w pierwszej wersji zwraca wartość nil. W przeciwnym razie zwraca wskazanie na obiekt klasy węzła. Druga wersja metody zawsze zwraca referencję do instancji klasy węzła — jest wykorzystywana jedynie przez wewnętrzne mechanizmy klasy listy, które dbają o poprawność zakresu indeksów węzłów.

copyright © furious programming 2013—2018