InsertElement linia 250, TSInfoFiles.pp

public procedure InsertElement(AIndex: Integer; AElement: TObject);

Metoda służąca do wstawienia obiektu elementu do listy pod zadany indeks.

parametry
AIndex indeks, pod który zostanie wstawiony do listy nowy element
AElement referencja do instancji klasy wstawianego elementu

Służy do wstawienia do listy nowego elementu przekazanego w parametrze AElement, w miejsce, na które wskazuje indeks z parametru AIndex. Jeśli podany w argumencie indeks jest większy lub równy indeksowi ostatniego elementu, metoda dodaje nowy element na koniec listy, wykorzystując metodę AddElement z klasy bazowej. W przeciwnym razie istniejący pod zadanym indeksem węzeł listy wyszukiwany jest za pomocą metody GetNodeAtIndex i w jego miejsce wstawiany jest nowy węzeł.

Metoda ta używana jest jedynie w przypadku, gdy dodawany do pomocniczej listy referencjonowany element (atrybut lub węzeł potomny) znajduje się wewnątrz referencjonowanego węzła. Wykorzystywana jest jedynie przez metody InsertRefElement z klasy TTSInfoTextInputReader oraz InsertRefElement z klasy TTSInfoTextOutputWriter.

copyright © furious programming 2013—2018