AddStdAttribute linia 448, TSInfoFiles.pp

private procedure AddStdAttribute();

Metoda dodająca standardowy atrybut do drzewa.

Służy do dodania nowego standardowego atrybutu do aktualnie uzupełnianego węzła drzewa. Za pomocą metody ExtractAttribute dzieli bieżącą linię nagłówka atrybutu na składowe, wyodrębniając jego stan referencjonowania, identyfikator i pierwszą wartość lub pierwszą linię wartości. Jeśli atrybut posiada wartość wieloliniową, zostaje ona wyodrębniona za pomocą metod IsValueLine oraz ExtractAttributeNextValue.

W przypadku gdy aktualnie dodawany atrybut posiada komentarz deklaracji, zostaje on przepisany z pola FComment klasy wczytującej. Po przepisaniu komentarza, wartość pola czyszczona jest metodą ClearComment.

Wykorzystywana jest przez metody ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018