IsAttributeNameAndValueLine linia 435, TSInfoFiles.pp

private function IsAttributeNameAndValueLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia posiada identyfikator i wartość atrybutu.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy podana w parametrze ALine aktualnie przetwarzana linia źródłowa zawiera prawidłowy zapis nagłówka deklaracji standardowego atrybutu lub nagłówka definicji atrybutu referencjonowanego. Zwraca wartość True, jeżeli linia posiada oprócz słowa kluczowego także identyfikator oraz pierwszą wartość lub linię wartości. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest w metodach IsStdAttributeLine oraz IsRefAttributeDefinitionLine.

copyright © furious programming 2013—2018