IsCommentLine linia 432, TSInfoFiles.pp

private function IsCommentLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera komentarz.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy podana w parametrze ALine aktualnie przetwarzana linia zawiera poprawny zapis linii komentarza. Metoda zwraca wartość True, jeżeli argument zawiera prawidłowo zapisaną wartość komentarza, czyli jeśli posiada początkowy prefiks ze stałej COMMENT_PREFIX. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest w dwóch głównych metodach przetwarzających listę źródłową (ProcessMainPart oraz ProcessReferencingPart), a także w metodzie FillRefChildNode, przeznaczonej do uzupełniania zawartości węzła referencjonowanego.

copyright © furious programming 2013—2018