IsStdAttributeLine linia 436, TSInfoFiles.pp

private function IsStdAttributeLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis nagłówka standardowego atrybutu.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy przekazana w argumencie ALine aktualnie przetwarzana linia źródłowa zawiera prawidłowy zapis nagłówka standardowego atrybutu. Aby metoda zwróciła wartość True, ciąg znaków z argumentu musi posiadać odpowiednią długość, a także zawierać słowo kluczowe ze stałej KEYWORD_STD_ATTRIBUTE, identyfikator oraz wartość. Jeśli linia nie zawiera wymienionych składowych lub ich zapis jest nieprawidłowy, metoda zwraca False.

Wykorzystywana jest w metodach ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018