IsStdChildNodeLine linia 437, TSInfoFiles.pp

private function IsStdChildNodeLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis nagłówka standardowego węzła potomnego.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Służy do sprawdzenia czy podana w parametrze ALine aktualnie przetwarzana linia źródłowa zawiera prawidłowo zapisany nagłówek standardowego węzła potomnego. Metoda zwraca wartość True, jeżeli łańcuch znaków z parametru zawiera słowo kluczowe ze stałej KEYWORD_STD_NODE oraz prawidłowo zapisany identyfikator węzła, a także posiada odpowiednią długość. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest w metodach ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018