IsValueLine linia 443, TSInfoFiles.pp

private function IsValueLine(const ALine: String): Boolean;

Metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis kolejnej wartości lub linii wartości atrybutu.

parametry
ALine łańcuch znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową
wartość zwracana
Boolean rezultat walidacji linii źródłowej

Metoda ta służy do sprawdzenia czy przekazany w argumencie ALine ciąg znaków z aktualnie przetwarzaną linią źródłową zawiera prawidłowo zapisaną wartość lub linię wartości atrybutu. Zwraca wartość True, jeżeli wejściowy łańcuch ma określoną długość oraz jeśli jego pierwszym i ostatnim znakiem jest ten określony przez stałą QUOTE_CHAR. W przeciwnym razie zwraca False.

Wykorzystywana jest jedynie w metodach AddStdAttribute oraz FillRefAttribute.

copyright © furious programming 2013—2018