AddChildNodeAttributes linia 511, TSInfoFiles.pp

private procedure AddChildNodeAttributes(AParentNode: TTSInfoNode);

Metoda służąca do zapisu wszystkich atrybutów, zawartych w danym węźle.

parametry
AParentNode obiekt węzła-rodzica klasy TTSInfoNode, którego atrybuty zostaną zserializowane

Służy do zapisu w liście docelowej z pola FOutput danych wszystkich atrybutów zawartych w węźle, do którego referencja przekazana jest w parametrze AParentNode klasy TTSInfoNode. Metoda umożliwia zapis deklaracji atrybutów standardowych oraz referencjonowanych. Jeżeli dany atrybut jest referencjonowany, po zapisie deklaracji jego obiekt dodawany jest lub wstawiany do pomocniczej listy z pola FRefElements, za pomocą metody z pola FStoreRefElement.

Wykorzystywana jest w metodach ProcessMainPart, AddStdChildNode oraz AddRefChildNodeDefinition, do zapisu danych wszystkich atrybutów znajdujących się odpowiednio w głównym węźle drzewa, w węźle standardowym oraz w węźle referencjonowanym.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018