AddChildNodeChildNodes linia 512, TSInfoFiles.pp

private procedure AddChildNodeChildNodes(AParentNode: TTSInfoNode);

Metoda umożliwiająca zapis wszystkich węzłów potomnych, należących do danego węzła.

parametry
AParentNode obiekt węzła-rodzica klasy TTSInfoNode, którego węzły potomne zostaną zserializowane

Służy do zapisu w liście docelowej z pola FOutput danych wszystkich węzłów potomnych zawartych w węźle, do którego referencja podana jest w argumencie AParentNode klasy TTSInfoNode. Metoda ta umożliwia zapis deklaracji węzłów standardowych oraz referencjonowanych. Jeżeli dany węzeł jest referencjonowany, po zapisie deklaracji jego obiekt dodawany jest lub wstawiany do pomocniczej listy z pola FRefElements, za pomocą metody z pola FStoreRefElement.

Wykorzystywana jest w metodach ProcessMainPart, AddStdChildNode oraz AddRefChildNodeDefinition, do zapisu danych wszystkich węzłów potomnych znajdujących się odpowiednio w głównym węźle drzewa, w węźle standardowym lub referencjonowanym.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018