Destroy linia 518, TSInfoFiles.pp

public destructor Destroy(); override;

Destruktor zwalniający z pamięci instancję klasy zapisującej.

Obiekty z pól FTSInfoTree oraz FOutput nie są zwalniane z pamięci, dlatego że zostały one utworzone poza obrębem klasy serializującej i przekazane do niej w konstruktorze.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018