FOutput linia 481, TSInfoFiles.pp

private FOutput: TStrings;

Pole zawierające listę linii docelowych.

Przechowuje referencję do obiektu listy, dziedziczącej z klasy TStrings, która przekazana zostaje w argumencie konstruktora klasy zapisującej i przypisana do tego pola. Do tej listy metody zapisują odpowiednie informacje w określony sposób, tworząc tekstowe drzewo konfiguracyjne.

Obiekt listy, do której zostanie zapisane drzewo, nie jest tworzony w konstruktorze klasy zapisującej. Referencja do instancji klasy listy zawsze podawana jest w parametrze konstruktora.
copyright © furious programming 2013—2018