TTSInfoTextOutputWriter

Klasa umożliwiająca zapis drzewa do linii docelowych.

Klasa ta służy do analizowania drzewa w pamięci i zapisie jego poszczególnych elementów w formie tekstowej do listy docelowej. Proces serializacji przebiega w dwóch głównych krokach, w których najpierw tworzone jest główne ciało drzewa, a następnie część z definicjami elementów referencjonowanych. Wyjście jest na bieżąco formatowane, dzięki czemu zawartość od razu posiada stosowne wcięcia, a także wyposażona jest w dodatkowe puste linie, zwiększające czytelność.

Poniżej znajduje się lista elementów klasy — pól i metod. Kliknij na nazwę elementu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

TTSInfoTextOutputWriter
pola
FTSInfoTree zawiera referencję do obiektu serializowanego drzewa
FOutput zawiera listę linii docelowych
FRefElements wskazuje na obiekt pomocniczej listy z elementami referencjonowanymi
FNestedRefElementsCount przechowuje bieżącą liczbę zagnieżdżonych elementów referencjonowanych
FExtraSpaceNeeded zawiera wartość logiczną, określającą czy wymagana jest dodatkowa pusta linia
FIndentation zawiera łańcuch znaków z bieżącym wcięciem
FIndentationSize przechowuje liczbę określającą ilość białych znaków w łańcuchu wcięcia
FStoreRefElement wskaźnik na metodę dodającą nowy element referencjonowany do pomocniczej listy
metody
ProcessMainPart metoda służąca do zapisu głównego ciała drzewa do listy docelowej
ProcessReferencingPart metoda umożliwiająca zapis części z definicjami elementów referencjonowanych
IncIndentation metoda zwiększająca pomocniczy łańcuch wcięcia o jeden poziom
DecIndentation metoda redukująca łańcuch wcięcia o jeden poziom
ResetIndentation metoda resetująca pomocniczy łańcuch wcięcia
AddComment metoda służąca do zapisu pojedynczego komentarza dowolnego elementu (również drzewa)
AddTreeComment metoda umożliwiająca zapis głównego komentarza drzewa
AddTreeHeader metoda dodająca linię z nagłówkiem drzewa do listy docelowej
AddTreeEnd metoda pozwalająca na zapis linii z frazą zakańczającą główne ciało drzewa
AddStdAttribute metoda zapisująca dane standardowego atrybutu
AddStdChildNode metoda służąca do zapisu ramy i zawartości standardowego węzła potomnego
AddRefAttributeDeclaration metoda umożliwiająca zapis linii deklaracji referencjonowanego atrybutu
AddRefAttributeDefinition metoda służąca do zapisu definicji atrybutu referencjonowanego
AddRefChildNodeDeclaration metoda pozwalająca na zapis linii deklaracji referencjonowanego węzła potomnego
AddRefChildNodeDefinition metoda umożliwiająca zapis definicji referencjonowanego węzła potomnego
AddEmptySpace metoda dodająca pustą linię do listy docelowej
AddChildNodeAttributes metoda służąca do zapisu wszystkich atrybutów, zawartych w danym węźle
AddChildNodeChildNodes metoda umożliwiająca zapis wszystkich węzłów potomnych, należących do danego węzła
AddRefElement metoda służąca do dodania pojedynczego elementu na koniec pomocniczej listy
InsertRefElement metoda wstawiająca pojedynczy element do pomocniczej listy w miejsce o zadanym indeksie
Create konstruktor tworzący instancję klasy
Destroy destruktor klasy
ProcessOutput metoda służąca do uruchomienia procesu serializacji drzewa do formy tekstowej

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018